สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ 9 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การแก้สมการเป็นวิธีการหา คำตอบของสมการ การแก้สมการอาจใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ   จำนวนที่เท่ากันสองจำนวนเมื่อนำจำนวนอีกจำนวนหนึ่งมาลบ แต่ละจำนวนที่เท่ากัน ผลลบย่อมเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

       เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัวโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบและตรวจคำตอบได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

       เพื่อให้นักเรียนสามารถ

       1. แก้ปัญหา

       2. ให้เหตุผล

       3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

           -  สังเกตการตอบคำถาม

           -  สังเกตการทำกิจกรรม

           -  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ
เรื่อง สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ และการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบ 11 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล