คำตอบของสมการ 6 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         จำนวนที่แทนตัวไม่ทราบค่าหรือ ตัวแปรในสมการ แล้วได้สมการที่เป็นจริง เรียกว่า

คำตอบของสมการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

     เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบของสมการได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

     เพื่อให้นักเรียนสามารถ

     1. แก้ปัญหา

     2. ให้เหตุผล

     3. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

           -  สังเกตการตอบคำถาม

           -  สังเกตการทำกิจกรรม

           -  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง คำตอบของสมการ
เรื่อง คำตอบของสมการ 7 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล