การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแบบรูป

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การแก้ปัญหาบางปัญหาสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับแบบรูปช่วยในการหาคำตอบโดยอาศัย

ความสัมพันธ์ของแบบรูปว่าแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วจึงนำไปคำนวณหาคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

     เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและหาคำตอบโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแบบรูป

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

     เพื่อให้นักเรียนสามารถ

  1. ให้เหตุผล
  2. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

-  สังเกตการตอบคำถาม

-  สังเกตการทำกิจกรรม

-  ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแบบรูป
เรื่อง การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแบบรูป 4 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล