อาเซียน 4 25 ก.พ. 62 (มีแบบทดสอบและเฉลยแบบทดสอบประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประชาคมอาเซียนมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆภายนอกกลุ่มอาเซียนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาคมอาเซียนให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
ส 4.2  ป.6/2  บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.สามารถบอกความหลากหลายพันธมิตรของประเทศสมาชิกอาเซียนได้
2.อธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพันธมิตรของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนได้
3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การทำกิจกรรม
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย อาเซียน
ชั่วโมง อาเซียน
เรื่อง อาเซียน 4 11 ก.พ. 63 (มีแบบทดสอบและเฉลยแบบทดสอบประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์