ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 2 14 ม.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ที่สืบทอดมาจากอดีต เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย คนรุ่นปัจจุบันควรภาคภูมิใจในความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย พร้อมทั้งช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด 
ส 4.3  ป.6/1  อธิบายพัฒนาการและภูมิปัญญาของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  โดยสังเขป
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ได้
2. สืบทอดภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์จากอดีตมาสู่ปัจจุบันได้
3. ปฎิบัติตนตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การทำใบงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 2 30 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์