ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 1 7 ม.ค. 62 (มีใบงานและเฉลยประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากอดีต เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย คนรุ่นปัจจุบันควรภาคภูมิใจในความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย พร้อมทั้งช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

  ตัวชี้วัด 
ส 4.3  ป.6/1  อธิบายพัฒนาการและภูมิปัญญาของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  โดยสังเขป
 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยได้
2. สืบทอดภูมิปัญญาจากอดีตมาสู่ปัจจุบันได้
3. ปฎิบัติตนตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การทำใบงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 1 23 ธ.ค. 62 (มีใบงานและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์