สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การอ่านบทความที่มีคุณค่าเหมาะสมกับวัย ทำให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รับความรู้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต จึงควรเลือกอ่านหรือฟังวรรณคดีหรือวรรณกรรมอยู่เสมอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่านและเขียน บทอ่าน เรื่องวันเปิดเรียนได้

ทักษะ

1. เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านได้

2. แต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ได้

3. คัดลายมือได้สวยงาม

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ   

2.ประเมินการคัดลายมือ

3.ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง วันเปิดเทอม 1
เรื่อง วันเปิดเทอม 1 วันที่ 23 พ.ค.62 (มีใบงาน)