สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน  ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ต 1.2 ป.6/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อม

                 ทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

          1. รู้ความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับบุคคลที่ชื่นชอบได้

          2. รู้โครงสร้างประโยคในการให้ข้อมูลบุคคล รายที่ชื่นชอบได้

ทักษะ

          1. ออกเสียง สะกด และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเองและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบได้

          2. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งที่ชอบได้

          3. เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองและสิ่งที่ชอบได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

         1. ประเมินการเขียนบรรยาย
         2. ตรวจใบงาน/ผลงาน

         3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
         4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ16101 ชั้น ป. 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family - All About Me เรื่อง Things you should know about me.
เรื่อง Things You Should Know About Me 27 พ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)