วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน (2) 22 ก.พ. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานพื้นบ้านอาเซียนเป็นเรื่องเล่าของแต่ละชาติมีเนื้อหาหลากหลาย บางเรื่องเล่าบอกความเป็นมาของสถานที่ บางเรื่องกล่าวถึงสิ่งมหัศจรรย์ บางเรื่องตลกขบขัน บางเรื่องเกี่ยวกับผี  ความสำคัญของเรื่องเล่าเหล่านี้มีประโยชน์แก่ชาวอาเซียนทุกคน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด 
ท 5.1 ป.6/2  เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง  และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น

พุทธิพิสัย
   บอกหลักการเล่านิทานได้
ทักษพิสัย
  เล่านิทานพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียนได้
จิตพิสัย
  เห็นคุณค่าของนิทานพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการเล่านิทานพื้นบ้าน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ภาษาไทยภาษาถิ่น
ชั่วโมง วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน
เรื่อง วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน (2) 25 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์