เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 2 (2) 20 ก.พ. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   เพลงพื้นบ้านคือเพลงที่เกิดจากคนในท้องถิ่นต่างๆ คิดรูปแบบการร้อง การเล่นขึ้น ใช้ภาษาเรียบง่ายมุ่งความสนุกสนานรื่นเริง ใช้เล่นในโอกาสต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ เกี่ยวข้าว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
ท 5.1 ป.6/3   อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง             
พุทธิพิสัย
   บอกลักษณะของเพลงพื้นบ้านได้
ทักษพิสัย
   ร้องเพลงพื้นบ้านได้
จิตพิสัย
   เห็นคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการร้องเพลงพื้นบ้าน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ภาษาไทยภาษาถิ่น
ชั่วโมง เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 2
เรื่อง เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 2 (2) 21 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์