เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 1 15 ก.พ. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วรรณกรรมท้องถิ่นคือผลผลิตที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น เพลง นิทาน เพื่อสร้างความบันเทิง เสนอแง่คิด คติสอนใจในการดำเนินชีวิต การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นจะช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิต ค่านิยม และความเชื่อของบรรพบุรุษ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  ตัวชี้วัด 
ท 5.1 ป.6/3   อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง             
พุทธิพิสัย
   บอกหลักการอธิบายคุณค่าของวรรณกรรมได้
ทักษพิสัย
  อธิบายคุณค่าของวรรณกรรมในท้องถิ่นได้
จิตพิสัย
  เห็นคุณค่าของวรรณกรรมในท้องถิ่น
 

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ภาษาไทยภาษาถิ่น
ชั่วโมง เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 1
เรื่อง เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 1 18 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์