เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 1 14 ก.พ. 62 (มีใบงาน และ วีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วรรณกรรมพื้นบ้านคือผลงานที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาษาโดยการพูดและการเขียนของกลุ่มชนในแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็จะใช้ภาษาพื้นบ้านในการถ่ายทอดเป็นเอกลักษณ์ สื่อเรื่องราวด้านต่างๆ ของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น จารีตประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนความเชื่อต่างๆ ของบรรพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
ท 5.1 ป.6/3   อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง             
พุทธิพิสัย
   บอกหลักการอธิบายคุณค่าของวรรณกรรมพื้นบ้านได้
ทักษพิสัย
   อธิบายคุณค่าของวรรณกรรมพื้นบ้านได้
  จิตพิสัย  
     เห็นคุณค่าของวรรณกรรมพื้นบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการทำใบงานเรื่องวิเคราะห์เพลงประกอบพิธีกรรมพื้นบ้าน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ภาษาไทยภาษาถิ่น
ชั่วโมง เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 1
เรื่อง เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 1 17 ก.พ. 63 (มีใบงาน และ วีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์