ภาษาถิ่นสี่ภาค (2) 13 ก.พ. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารเฉพาะถิ่นใดถิ่นหนึ่งที่มีลักษณะถ้อยคำ และสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
ท 5.1 ป.6/3   อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง             
พุทธิพิสัย
  บอกความหมายของคำในภาษาถิ่นได้
ทักษพิสัย
   ใช้คำภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
จิตพิสัย
   เห็นคุณค่าของภาษาถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ภาษาไทยภาษาถิ่น
ชั่วโมง ภาษาถิ่นสี่ภาค
เรื่อง ภาษาถิ่นสี่ภาค (2) 14 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์