วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น 8 ก.พ. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ภาษาไทยภาษาถิ่น
ชั่วโมง วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น
เรื่อง วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น 11 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์