พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (2) 7 ก.พ. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า เป็นการพูดทางวิชาการ  ผู้พูดต้องปฏิบัติตามหลักการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าและพูดตามรูปแบบ  โดยบอกรายละเอียดต่างๆ  ของเรื่องให้ครบถ้วน  เพื่อให้การพูดรายงานนั้นมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังทำให้ผู้ฟังได้รับความรู้ครบถ้วน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 3.1 ป.6/4   พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
พุทธิพิสัย
  บอกหลักการพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้
ทักษพิสัย
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้
จิตพิสัย
  บอกประโยชน์ของการพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้
 

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
ชั่วโมง พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
เรื่อง พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (2) 7 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์