พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (1) 6 ก.พ. 62 (มีใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดรายงานจะต้องมีการเตรียมข้อมูล แบ่งเวลารายงานให้เหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี พูดได้ชัดเจนถูกต้อง เมื่อจบการรายงานควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 3.1 ป.6/4   พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

  พุทธิพิสัย

      บอกหลักการพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้

  ทักษพิสัย

    พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้

  จิตพิสัย

       การพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
ชั่วโมง พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
เรื่อง พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (1) 6 ก.พ. 63 (มีใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์