เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (3) 4 ก.พ. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนรายงาน เป็นการเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า ผลการทดลอง หรือผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ เสนอต่อครู เพื่อนนักเรียนหรือผู้อื่น เพื่อให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นหรือให้ผู้อื่นทราบผลการปฏิบัติงานของเรา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 2.1 ป.6/2   เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม
พุทธิพิสัย
    บอกหลักการเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้
ทักษพิสัย
   เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้
จิตพิสัย
   บอกประโยชน์ของการเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
ชั่วโมง เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
เรื่อง เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (3) 4 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์