ฝึกหัดแต่งร้อยกรอง (1) 18 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ต้องรู้จักการเลือกสรรคำที่เหมาะสม ถูกต้องตามฉันทลักษณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 4.1 ป. 6/5  แต่งบทร้อยกรอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
พุทธิพิสัย
    อธิบายฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพได้
 ทักษพิสัย
   แต่งกลอนสุภาพได้
 จิตพิสัย
   เห็นประโยชน์ของการแต่งกลอนสุภาพ
 

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากใบงานเรื่องเขียนกลอนสุภาพ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย เรียนรู้คำประพันธ์
ชั่วโมง ฝึกหัดแต่งร้อยกรอง
เรื่อง ฝึกหัดแต่งร้อยกรอง (1) 20 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์