สร้างสรรค์สัมผัส (2) 17 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           คำคล้องจอง คือ   คำที่มีสระเดียวกันและมีคำในมาตราตัวสะกดเดียวกัน แต่พยัญชนะต้นต่างกัน  อาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้  การแต่งบทร้อยกรองทุกประเภทจะต้องมีคำสัมผัส หรือคำที่มีเสียงคล้องจอง จึงจะทำให้บทร้อยกรองนั้นมีความไพเราะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด
ท 4.1 ป. 6/5  แต่งบทร้อยกรอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
พุทธิพิสัย
  อธิบายฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพได้
  ทักษพิสัย
   เขียนคำสัมผัสคล้องจองในกลอนสุภาพได้
  จิตพิสัย
  เห็นประโยชน์ของการใช้คำสัมผัสคล้องจองในกลอนสุภาพ

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากใบงานเรื่องเขียนกลอนสุภาพ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย เรียนรู้คำประพันธ์
ชั่วโมง สร้างสรรค์สัมผัส
เรื่อง สร้างสรรค์สัมผัส (2) 17 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์