รู้จักแผนผังคำประพันธ์ (1) 10 ม.ค. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเรื่องฉันทลักษณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 4.1 ป. 6/5  แต่งบทร้อยกรอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
พุทธิพิสัย
  อธิบายฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพได้
ทักษพิสัย
  เขียนฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพได้
จิตพิสัย
  บอกประโยชน์ของการเรียนรู้แผนผังกลอนสุภาพได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากใบงานเรื่องแผนผังกลอนสุภาพ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย เรียนรู้คำประพันธ์
ชั่วโมง รู้จักแผนผังคำประพันธ์
เรื่อง รู้จักแผนผังคำประพันธ์ (1) 10 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์