อ่านบทอาขยานหลัก (2) 9 ม.ค. 62 (มีใบงานและ วีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     บทอาขยาน เป็นบทท่องจำที่ผู้อ่านต้องศึกษาหลักการอ่านให้ถูกฉันทลักษณ์ เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่ายิ่งขึ้น มีความหมายดีมีคุณค่าแก่การจดจำ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 5.1 ป. 6/4   ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
  พุทธิพิสัย
   อธิบายหลักการท่องจำบทอาขยานได้
  ทักษพิสัย
    ท่องจำบทอาขยานได้
  จิตพิสัย
   บอกประโยชน์จากการท่องจำบทอาขยานได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการท่องบทอาขยาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย เรียนรู้คำประพันธ์
ชั่วโมง อ่านบทอาขยานหลัก
เรื่อง อ่านบทอาขยานหลัก (2) 9 ม.ค. 63 (มีใบงานและ วีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์