การใช้โวหาร 4 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     โวหารเป็นข้อความที่มีความหมายไม่ตรงตัว ในการศึกษาเรื่องโวหารจะต้องอธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นสำนวนได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 

      ท 1.1 ป. 6/2 อธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร

  จุดประสงค์การเรียนรู้

                 พุทธิพิสัย

                        อธิบายลักษณะของโวหารประเภทต่างๆได้

                ทักษพิสัย

                        จำแนกโวหารประเภทต่างๆได้

               จิตพิสัย

                        บอกความสำคัญของการใช้โวหารในการพูดและการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการทำใบงานเรื่องสื่อสารผ่านโวหารน่ารู้

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วจีนั้นสำคัญนัก
ชั่วโมง การใช้โวหาร
เรื่อง การใช้โวหาร 6 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์