ระดับภาษา (1) 2 ม.ค. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเลือกใช้คำทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนให้เหมาะสมกับระดับภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงว่า ผู้ใช้ภาษาเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 

      ท 4.1 ป. 6/2 ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

  จุดประสงค์การเรียนรู้

                  พุทธิพิสัย

                        จำแนกระดับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารได้

                ทักษพิสัย

                        ใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับภาษา

               จิตพิสัย

                        เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาในการสื่อสาร

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วจีนั้นสำคัญนัก
ชั่วโมง ระดับภาษา
เรื่อง ระดับภาษา (1) 2 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์