คำราชาศัพท์ (1) 27 ธ.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หมายถึงถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันคำราชาศัพท์ หมายถึงถ้อยคำไพเราะ

ที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย ได้แก่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระภิกษุ ขุนนางข้าราชการ และสุภาพชนทั่วไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด 

      ท 4.1 ป. 6/2 ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

  จุดประสงค์การเรียนรู้

                พุทธิพิสัย

                        บอกหลักการใช้คำราชาศัพท์ได้

                ทักษพิสัย

                        ใช้คำราชาศัพท์ได้เหมาะสมกับบุคคล 

                จิตพิสัย

                        บอกความสำคัญของการใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วจีนั้นสำคัญนัก
ชั่วโมง คำราชาศัพท์
เรื่อง คำราชาศัพท์ (1) 27 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์