คำสุภาพ (1) 24 ธ.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำสุภาพเป็นการใช้ถ้อยคำสุภาพ   เลือกใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสม ตามกาลเทศะ และบุคคล  คำสุภาพเป็นส่วนหนึ่งของคำราชาศัพท์กฎเกณฑ์การใช้คำสุภาพ ไม่กำหนดตายตัวบางคำ ใช้ในภาษาพูด บางคำใช้ในภาษาเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  ตัวชี้วัด 

      ท 4.1 ป. 6/2 ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

   จุดประสงค์การเรียนรู้

                    พุทธิพิสัย

                        บอกลักษณะของคำสุภาพได้

                    ทักษพิสัย

                        ใช้คำสุภาพในการสื่อสารได้

                   จิตพิสัย

                        บอกประโยชน์ของการใช้คำสุภาพในการสื่อสารได้         

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการทำหนังสือเล่มเล็ก

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วจีนั้นสำคัญนัก
ชั่วโมง คำสุภาพ
เรื่อง คำสุภาพ (1) 24 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์