อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (4) 21 ธ.ค. 61 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่ได้รับอิทธิพลมาจากรามายณะของอินเดีย ซึ่งคนไทยรู้จักเป็นอย่างดี เพราะรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพเหมาะที่จะเรียนรู้เพื่อนำคติหรือข้อคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการสนับสนุนคนผิดย่อมทำให้ได้รับผลร้ายถึงแก่ชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   ตัวชี้วัด 

 ท 5.1 ป. 6/3   อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

    จุดประสงค์การเรียนรู้

              พุทธิพิสัย

                   บอกหลักการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีที่อ่านได้

             ทักษพิสัย

                     วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีที่อ่านได้

               จิตพิสัย

                    บอกประโยชน์ในการนำความรู้จากวรรณคดีที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน         

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการใบงานเรื่อง อ่าน คิด เขียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วจีนั้นสำคัญนัก
ชั่วโมง อ่านเรื่องประเทืองปัญญา
เรื่อง อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (4) 23 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์