มาอ่านแผนที่ (2) 12 ธ.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านแผนที่จะต้องทำความเข้าใจมาตราส่วน สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในแผนที่จึงจะอ่านข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด                    

ท        ท 1.1 ป. 6/7   อธิบายความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

8.      จุดประสงค์การเรียนรู้

            พุทธิพิสัย

                                    อธิบายความหมายของข้อมูลในแผนที่ได้

                   ทักษพิสัย

อ่านข้อมูลในแผนที่ได้

       จิตพิสัย

                             เห็นประโยชน์ของการอ่านแผนที่ได้

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานเรื่อง มารู้จักประเทศไทย

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ แผนที่
ชั่วโมง มาอ่านแผนที่
เรื่อง มาอ่านแผนที่ (2) 12 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์