สัญลักษณ์สื่อภาษา (1) 29 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           สัญลักษณ์คือสิ่งที่กำหนดขึ้น เพื่อบอกความหมายแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนจำนวน  ป้ายจราจรแทนประโยคหรือข้อความต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ท 1.1 ป. 6/7   อธิบายความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

จุดประสงค์การเรียนรู้

      ๑.   อธิบายเกี่ยวกับแผนผังและแผนที่ (K)

      ๒.  อ่านข้อมูลจากแผนผังและแผนที่ (P)

      ๓.   เห็นประโยชน์ของการอ่านข้อมูลจากแผนผังและแผนที่ (A)

      พุทธิพิสัย

            อธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆได้

      ทักษพิสัย

           อ่านสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้

      จิตพิสัย

          เห็นประโยชน์ของการอ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานเรื่อง การอ่านสัญลักษณ์

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ แผนที่
ชั่วโมง สัญลักษณ์สื่อภาษา
เรื่อง สัญลักษณ์สื่อภาษา (1) 29 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์