ประโยคเด่นวรรณกรรม (1) 26 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       ในการสื่อสารเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกัน ต้องเลือกใช้ประโยคให้ตรงตามวัตถุประสงค์   ซึ่งประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร สามารถแบ่งได้เป็น 6 ลักษณะ ได้แก่ประโยคบอกเล่า  ประโยคปฎิเสธ ประโยคคำถาม  ประโยคคำสั่ง ประโยคขอร้อง และประโยคแสดงความต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

   ท 4.1  ป.6/4   ระบุลักษณะของประโยค

จุดประสงค์การเรียนรู้

       พุทธิพิสัย

              บอกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารได้

       ทักษพิสัย

             แต่งประโยคเพื่อการสื่อสารได้ตามเจตนา

       จิตพิสัย

             เห็นความสำคัญของการใช้ประโยคในการสื่อสาร 

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานเรื่องเรียนรู้และจำแนกประโยค

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย อ่านคิดเขียนเรียนนำใช้
ชั่วโมง ประโยคเด่นวรรณกรรม
เรื่อง ประโยคเด่นวรรณกรรม (1) 26 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์