พูดสอดคล้องความคิดเห็น (2) 23 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การฟังและดูเพื่อจัประเด็นและสรุปความ เป็นทักษะเบื้องต้นที่ทุกคนจะจ้องฝึกฝน เราจะต้องติดตามฟัง ดูเรื่องราวโดยตลอด ดังนั้น จึงต้องมีสมาธิในการฟังและสามารถแยกแยะได้ว่าข้อความใดเป็นใจความสำคัญ และข้อความใดเป็นพลความ ถ้าเราเข้าใจเรื่องราวได้โดยตลอดแล้วเราย่อมพูดสื่อสารให้คนอื่นฟังได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

    ท 3.1    ป. 6.1 พูดแสดงความรู้และค

จุดประสงค์การเรียนรู้

    พุทธิพิสัย

          บอกหลักการพูดสรุปความรู้จากการดูและฟังได้

    ทักษพิสัย

        พูดสรุปความรู้จากการดูและฟังได้

    จิตพิสัย

         เห็นประโยชน์ของการฝึกพูดสรุปความรู้จากการฟังและดู

วามเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากการฟังและดู   

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย อ่านคิดเขียนเรียนนำใช้
ชั่วโมง พูดสอดคล้องความคิดเห็น
เรื่อง พูดสอดคล้องความคิดเห็น (2) 25 พ.ย. 62 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์