เขียนสื่อสารถูกต้อง (2) 21 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การเขียนเรื่องจากภาพเป็นการเขียนเพื่อเล่าเรื่อง เล่าเหตุการณ์ เล่าพฤติกรรมของตัวละคร นำเสนอแนวคิดสำคัญตรงกับภาพ โดยใช้จินตนาการและประสบการณ์ของผู้เขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ท 2.1 ป. 6/2   เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

      พุทธิพิสัย

           บอกหลักการเขียนเรื่องจากภาพได้

      ทักษพิสัย

          เขียนเล่าเรื่องจากภาพได้

      จิตพิสัย

         เห็นความสำคัญของการเขียนเรื่องจากภาพ 

การวัดผลและประเมินผล

          ใบงานเรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย อ่านคิดเขียนเรียนนำใช้
ชั่วโมง เขียนสื่อสารถูกต้อง
เรื่อง เขียนสื่อสารถูกต้อง (2) 21 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์