ทันเหตุการณ์นำไปใช้ (1) 15 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ในการอ่านข่าวทำให้รู้ทันเหตุการณ์ของสังคมและโลก ข่าวที่ดีจะต้องจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ควรมีความคิดเห็นของผู้เสนอข่าวปะปนจนทำให้ข่าวบิดเบือนจากความจริง ถ้าเรามีหลักในการวิเคราะห์ ตีความ และการแสดงความคิดเห็นจากข่าวที่อ่านจะทำให้เราสามารถนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ท 1.1  ป.6/ 1  แยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

       ท 1.1 ป. 6/5   อธิบายการนำความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

     พุทธิพิสัย

          บอกหลักการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้

          อธิบายหลักการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

    ทักษพิสัย

         แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวได้

        บอกความรู้และแนวคิดจากข่าวที่อ่านได้

    จิตพิสัย

       เห็นความสำคัญของการอ่านข่าว

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย อ่านคิดเขียนเรียนนำใช้
ชั่วโมง ทันเหตุการณ์นำไปใช้
เรื่อง ทันเหตุการณ์นำไปใช้ (1) 15 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์