เขียนประโยคตามวิธี (1) 8 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         ประโยคมีทั้งประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน การสื่อสารด้วยการพูด หรือการเขียนจะต้องเข้าใจส่วนประกอบของประโยคจึงจะสามารถสื่อสารได้เข้าใจ และชัดเจน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 

     ท 4.1  ป.6/4   ระบุลักษณะของประโยค

จุดประสงค์การเรียนรู้

     พุทธิพิสัย

          อธิบายลักษณะประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อนได้

      ทักษพิสัย

           แต่งประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อนได้

       จิตพิสัย

           เห็นความสำคัญของการใช้ประโยคได้ถูกต้อง 

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานเรื่อง ชนิดของประโยค

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย มุ่งลิขิตคิดเหตุผล
ชั่วโมง เขียนประโยคตามวิธี
เรื่อง เขียนประโยคตามวิธี (1) 8 พ.ย. 62 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์