ลิขิตวิเคราะห์ความ (2) 7 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การโน้มน้าวใจ คือ  การพยายามเปลี่ยนแปลง   ความเชื่อ ทัศนคติ การกระทำของบุคคล อื่นด้วยกลวิธีที่เหมาะสม ให้มีผลกระทบใจผู้นั้น จนเกิดการ ยอมรับและเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวใจต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                  ท 2.1  ป.6/8   เขียนเรื่องจากจินตนาการและสร้างสรรค์

           จุดประสงค์การเรียนรู้

                    พุทธิพิสัย

                             บอกหลักการเขียนโฆษณา คำเชิญชวน และสารโน้มน้าวใจได้

                     ทักษพิสัย

                             เขียนโฆษณา คำเชิญชวน และสารโน้มน้าวใจได้

                      จิตพิสัย

                             บอกประโยชน์ของการเขียนโฆษณา คำเชิญชวน และสารโน้มน้าวใจได้

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานเรื่อง การเขียนโน้มน้าวใจ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย มุ่งลิขิตคิดเหตุผล
ชั่วโมง ลิขิตวิเคราะห์ความ
เรื่อง ลิขิตวิเคราะห์ความ (2) 7 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์