สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สมบัติของสารในสถานะของเหลวจะมีมวล ต้องการที่อยู่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ทดลองและอธิบายสมบัติของของเหลว

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

- การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว1601 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน เรื่อง ของเหลว
เรื่อง ของของเหลว(1) 13 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)