สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความคิดรวบยอด

      ของแข็งเป็นสถานะหนึ่งของสสาร ของแข็งมีสมบัติ คือ มีมวล ต้องการที่อยู่ มีรูปร่างที่แน่นนอน ไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ ปริมาตรจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือถ้าเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ทดลองและอธิบายสมบัติของของแข็ง

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรีียน

- การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว1601 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน เรื่อง ของแข็ง
เรื่อง ของแข็ง (1) 2 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)