สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากัน  แล้วจึงนำตัวเศษมาลบกันโดยตัวส่วน คงเดิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

การวัดผลและประเมินผล

– ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

– ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
เรื่อง การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 28 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)