สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ  อาจเปรียบเทียบกับเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแยกแยะและ เรียงลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำดับ เศษส่วนและจำนวนคละ

การวัดผลและประเมินผล

– ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

– ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
เรื่อง การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 23 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)