สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมกับของแข็งแยกออกจากกัน ทำได้โดยวิธีการร่อน การหยิบออก หรือการใช้แม่เหล็กดึงดูด ส่วนสารผสมที่มีของแข็งผสมกับของเหลวแยกออกจากกันได้โดยวิธีกรองและตกตะกอน สำหรับสารผสมที่มีของแข็งละลายในของเหลวเป็นเนื้อเดียว แยกออกจากกันโดยวิธีระเหยแห้งและตกผลึก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สังเกตและอธิบายวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยของแข็งที่มีลักษณะแตกต่างกัน

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

- การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว1601 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีการต่าง ๆ
เรื่อง การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ(1) 6 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)