สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร

๒. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน/ กิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง

๓. การเล่นและทำกิจกรรมด้วยตนเองและกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย

๔. การพูดแนะนำชื่อเด็กชื่อครูชื่อพี่เลี้ยงและชื่อเพื่อน

๕. การแนะนำสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กและ ของใช้ส่วนตัว

๖. การแนะนำและสำรวจสถานที่ต่างๆในโรงเรียน  เช่น ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ อาคารเรียนสนามเด็กเล่น และ การใช้ห้องน้ำที่ถูกวิธี

๗. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน

๘. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย

    - การสวัสดี

    - การขอบคุณ

    - การขอบใจ

    - การขอโทษ

๙. การพูดเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับตนเอง

๑๐. การบอกลักษณะของสิ่งต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๒ (๑.๒.๑) (๑.๒.๒)

        ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๓)

มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)

มฐ ๕ ตบช ๕.๑ (๕.๑.๑)

มฐ 6 ตบช๖.๑ (๖.๑.๑) 

        ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)

มฐ ๗  ตบช ๗.๑ (๗.๑.๒)

          ตบช ๗.๒ (๗.๒.๒)

มฐ ๘  ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)

มฐ ๙   ตบช ๙.๑ (๙.๑.๒)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)

มฐ ๑๒ ตบช ๑๒.๑ (๑๒.๑.๒) 

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำสะอาดได้ด้วยตนเองได้

๒. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง

๓. เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

๔. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้

๕. เล่นเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัย

๖. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๗. ทำงานศิลปะอย่างมีความสุข

๘. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงและดนตรีอย่างมีความสุข

๙. ขออนุญาตหรือ  รอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วยตนเองได้

๑๐. ปฏิบัติตนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง

๑๑.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองได้

๑๒.ทิ้งขยะถูกที่ด้วยตนเองได้

๑๓. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย กล่าวคำสวัสดี ขอบใจ ขอบคุณ ขอโทษ ได้ด้วยตนเอง

๑๔.  เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

๑๕. พูดเล่าเรื่องราวต่อเนื่องได้

๑๖. บอกลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจากการสังเกตได้

๑๗. ร่วมกิจกรรมสำรวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้รอบตัวได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑
ชั่วโมง หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ
เรื่อง หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ (2) (16 พ.ค. 62)