สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความหมายคำศัพท์และโครงสร้างประโยคบทอ่านที่เกี่ยวกับความรู้สึกและอาการเจ็บป่วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

       ตัวชี้วัด

       ต 1.1 ป.6/3   เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน

       ต 1.2 ป.6/1   พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

       ต 1.2 ป.6/4   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

       ต 2.1 ป.6/.1   ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและ

                          วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

       ต 4.1 ป.6/1   ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา           

       จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์และบทอ่านที่เกี่ยวกับความรู้สึกได้ถูกต้อง

        2. ตอบคำถามจากบทอ่านที่กำหนดให้

การวัดผลและประเมินผล

 1. สังเกตการพูด

 2. ตรวจผลงานนักเรียน

 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ16101 ชั้น ป. 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living - What’s the Matter?
เรื่อง Knowing Your Feeling 28 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)