สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความคิดรวบยอด

      คำศัพท์และการออกเสียงประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ต 1.2 ป.6/1    พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

       ต 2.1 ป.6/.1   ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคมและ

                          วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

       ต 4.1 ป.6/1    ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

 จุดประสงค์การเรียนรู้

        1.   ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง

        2.   บอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง

        3.   เลือกภาพของอาการเจ็บป่วยได้ตรงตามคำศัพท์ที่กำหนดให้

        4.    พูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. ทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

2. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์

3. ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

4. ตรวจผลงานนักเรียน

5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

6. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ16101 ชั้น ป. 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living - What’s the Matter?
เรื่อง Doing a Check-up. 26 ส.ค. 62 (มีแบบทดสอบก่อนเรียนและใบงานประกอบการสอน)