สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      คำศัพท์ /ประโยค การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      
      ตัวชี้วัด 
       ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความนิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
       ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน 
       ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
       ต 1.3 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
       ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และ  
                      นำเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
       ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
       
       จุดประสงค์การเรียนรู้  
        1. ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนได้ 
        2. ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียนได้ 
     

การวัดผลและประเมินผล

      วิธีการ           
    1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์ 
    2. ประเมินการพูดออกเสียงประโยคตามโครงสร้าง 
    3. ตรวจใบงาน / ผลงาน 
    4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ16101 ชั้น ป. 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School Life
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School Life - My Classroom
เรื่อง Things in my classroom. (1) 15 ก.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)