สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์/ประโยค การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนของวิชาเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน

      ต 2.1 ป.6/1 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทำงอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและ

                       วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

      ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และ 

                       นำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

       ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

 

       จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนได้

        2. ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนแต่ละวิชาได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

              1. ทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

              2. ตรวจใบงาน

              3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

              4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ16101 ชั้น ป. 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School Life
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School Life - My Classroom
เรื่อง What I Learn(1) 10 ก.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)