สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  การเปรียบเทียบจำนวนคละกับจำนวนคละ ถ้าจำนวนนับใดมากกว่า  จำนวนคละนั้นจะมากกว่า     ถ้าจำนวนนับเท่ากันให้ เปรียบเทียบเศษส่วน  เศษส่วนใด มากกว่าจำนวนคละนั้นจะมากกว่า

2.  การเปรียบเทียบจำนวนคละกับ เศษเกิน  ทำได้โดยเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคละ  แล้วใช้หลักการการเปรียบเทียบจำนวนคละกับจำนวนคละเปลี่ยนจำนวนคละเป็นเศษเกิน  แล้วใช้หลักการการเปรียบเทียบ เศษส่วนกับเศษส่วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนคละ

การวัดผลและประเมินผล

– ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

– ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การเปรียบเทียบจำนวนคละ
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนคละ 22 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)