สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  อาจทำได้โดยทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อน 

แล้วจึงเปรียบเทียบตัวเศษ เศษส่วนใดมี ตัวเศษมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

การวัดผลและประเมินผล

– ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

– ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การเปรียบเทียบเศษส่วน
เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน 21 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)