สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปรียบเศษส่วนโดยใช้  1/2 เป็นเกณฑ์

ถ้าตัวเศษของเศษส่วนเป็นครึ่งของ ตัวส่วนหรือตัวส่วนของเศษส่วนเป็นสองเท่าของตัวเศษแล้ว  เศษส่วนนั้นจะเท่ากัน  

ถ้าตัวเศษของเศษส่วนน้อยกว่าครึ่ง ของตัวส่วนแล้ว  เศษส่วนนั้นน้อยกว่า    

ถ้าตัวเศษของเศษส่วนมากกว่าครึ่ง ของตัวส่วนแล้วเศษส่วนนั้นจะมากกว่า     

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้  1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน

การวัดผลและประเมินผล

– ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

– ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน
เรื่อง การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน 16 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)