สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หัวใจและหลอดเลือดเป็นอวัยวะที่สำคัญในระบบหมุนเวียนเลือดซึ่งทาหน้าที่ร่วมกันใน

การลำเลียงเลือดที่มีสารต่าง ๆ รวมทั้งแก๊สต่าง ๆ ไปทั่วร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายลักษณะและหน้าที่ของหัวใจและหลอดเลือดในระบบหมุนเวียนเลือด

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทากิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว1601 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง หน่วยการเรียนที่ 1 ร่างกายของมนุษย์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด(1) 7 มิ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)