สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       ในแต่ละวันเราต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้พลังงาน ดังนั้นเราจึงต้องรับประทานอาหาร
เพื่อให้ได้ปริมาณของสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สรุปปริมาณพลังงานที่ร่างกายควรได้รับใน 1 วัน ที่เหมาะสมตามเพศและวัย

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม
- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน
- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม
- สังเกตความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว1601 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง หน่วยการเรียนที่ 1 ร่างกายของมนุษย์ เรื่อง การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย
เรื่อง การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย(1) 24 พ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)