สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับคำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัวการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์และสะกดคำได้

2. บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเองได้

3. พูดแนะนำตนเองโดยใช้สื่อประกอบได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดแนะนำตนเอง 

2. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family
3. ตรวจผลงานนักเรียน
4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 1 : Me & My Family All About Me
ชั่วโมง All About Me
เรื่อง Hello! My Name Is Mary วันที่ 16 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)